Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

 

1. Γενικά

Η Henkel Hellas ΑΒΕΕ, (εφεξής «Henkel»), σέβεται την ιδιωτικότητα κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel και πώς τα χρησιμοποιούμε. Θα ενημερωθείτε, επίσης, για το πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel.

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Hellas ΑΒΕΕ

Διεύθυνση υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 183 46, Μοσχάτο, Αττική

Η Henkel χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρωτίστως για να παρέχει την ιστοσελίδα στους χρήστες. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο αποτελεί νομική υποχρέωση ή έχει ληφθεί νόμιμη άδεια προς τούτο, ή εφόσον ο εν λόγω χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη Henkel. H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα και εικόνες, καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.

Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης.

Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών.

Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων IP, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και μόλις αυτά πλέον δεν απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της άνευ ελαττωμάτων λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και για την προσαρμογή της στις ανάγκες των χρηστών.

3. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έχετε χορηγήσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας μέσω της εξειδικευμένης φόρμας επικοινωνίας του “Pattex Bagno Sano Spray” στο πλαίσιο της προληπτικής ανάκλησης του προϊόντος Pattex Bagno Sano Spray 500ml.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας αποζημιώσουμε για το προϊόν και να συλλέξουμε από το χώρο σας το εν λόγω προϊόν.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης της Εταιρείας με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

4.Τα Δικαιώματά σας / Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας:

  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
  • Δικαίωμα φορητότητας (από την 25η Μαΐου 2018)

Δικαίωμα εναντίωσης

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα επί τη βάση του εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που αφορούν τη συγκεκριμένη περίσταση. Η Henkel θα παύσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν σημαντικοί λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας και υπερτερούν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία επιβάλλεται για την επιδίωξη, άσκηση δικαιωμάτων ή την  υπεράσπιση κατά αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε στείλετε e-mail ή επιστολή υπ’ όψιν: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com).